Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro nákup

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb společnosti TALPA, spol. s r.o., Trutnovská 301, 542 42 Pilníkov

platné od 1.1.2022

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží a služeb společností TALPA, spol.s r.o. Pilníkov (kupující) od jiné fyzické nebo právnické osoby (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

 

I. Dodací podmínky:
 • Prodávající potvrdí návrh kupní smlouvy (objednávky) předložené kupujícím ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení návrhu. Provedení změn prodávajícím v návrhu nezakládá vznik smlouvy, v takovém případě se jedná o nový návrh, a to i v případě dodatků nebo odchylek, které podstatně nemění podmínky objednávky.
 • Prodávající se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v množství, jakosti, provedení, ceně a v termínech sjednaných ve smlouvě a v souladu s těmito VšOP.
 • Kupující se uzavřením smlouvy zavazuje převzít od prodávajícího objednané, řádně a včas dodané, zboží a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • Kupující bude hradit pouze ty položky, které jsou uvedeny v kupní smlouvě (objednávce), ustanovení § 2093 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.
 • Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou dokumentaci ke zboží požadovanou kupujícím, zejména dodací list s uvedením čísla objednávky.
 •  Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje kvalitativní požadavky kupujícího a požadavky příslušných platných norem a nařízení, zejména požadavky specifikované v normě ČSN EN 13698-1. Spolu se zbožím prodávající předloží „Prohlášení o shodě“ dle zákona č. 22/97 Sb. a všechny další doklady, které se ke zboží vztahují.
 • V případě dílčích dodávek zboží se za splněný termín dodání považuje ten, který nastal později.

 

II. Reklamační podmínky:
 • Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v jakosti a provedení podle příslušné technické normy nebo v jakosti odpovídající sjednanému účelu, k němuž má být zboží použito.
 • Nedodržením smluvních parametrů (sortiment, kvalita, rozměry, termín dodání, cena) vzniká kupujícímu právní nárok na nepřevzetí zboží, případně na uplatnění nároku z vad zboží a náhradu škody způsobenou porušením závazku. Při nesplnění termínu dodání může odběratel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny za každý den prodlení.
 • Odběratel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Odběratel je oprávněn provést prohlídku zboží kdykoliv při jeho zpracování ve výrobním procesu a reklamovat zjevné vady zboží (to je vady zjistitelné při prohlídce zboží) ve lhůtě 2 měsíců od provedení prohlídky zboží. Strany tímto vylučují použití ustanovení § 2103, 2104, 2105, 2011 a 2112 občanského zákoníku. Pro skryté vady platí zákonná úprava.
 • V případě reklamace vad zboží vystaví kupující reklamační protokol. Prodávající se zavazuje do 3 dnů od obdržení reklamačního protokolu písemně sdělit stanovisko k reklamaci, jinak platí, že reklamace je oprávněná. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje v co nejkratší době na své náklady zajistit odvoz reklamovaného zboží, vrátit odběrateli kupní cenu za reklamované zboží, zaplatit reklamační a manipulační poplatek ve výši 500 Kč a případné další účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace, pokud vznikly.
 
III. Cenové a platební podmínky:
 • Kupní cenou se rozumí cena bez DPH, DDP – areál závodu kupujícího v Pilníkově. Cena je stanovena dohodou.
 • Podkladem pro zaplacení ceny je faktura - daňový doklad, který musí splňovat náležitosti uvedené v § 29 a 29a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Ke každé faktuře je prodávající povinen přiložit kopii dodacího listu potvrzeného kupujícím.
 • Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odstavci 2 a 3. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vystavené faktury.
 • Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží bez vad. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.
 • Není-li stanoveno jinak, je splatnost faktury 60 dní ode dne jejího vystavení. V případě uvedení chybného data splatnosti na faktuře není kupující tímto datem vázán.
 • Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
 • V případě prodlení s úhradou bezvadné faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

IV. Odstoupení od smlouvy
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy, kromě důvodů vyšší moci, také v případech podstatného porušení smlouvy ze stran prodávajícího, což je zejména: * prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 dní * dodání vadného zboží, pokud vady neodstraní odpovídajícím způsobem ve stanovené lhůtě
 • Smluvní strany se zavazují držet v tajnosti jakékoli informace, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány mezi smluvními stranami.
 • Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto všeobecných podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 • Smluvní strany se dohodly, že k řešení sporů z této smlouvy je určen obecný soud společnosti TALPA, spol. s r.o.

 

  

Obchodní podmínky pro prodej

Obchodní podmínky pro prodej zboží společností TALPA, spol. s r.o., Trutnovská 301, 542 42 Pilníkov

platné od 1.1.2022

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží společností TALPA, spol.s r.o. Pilníkov (prodávající) jiné fyzické nebo právnické osobě (kupující). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

I. Dodací podmínky:
 • Za dodání zboží se považuje předání zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, nebo předání zboží na místě určeném kupujícím, nebo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 • Dohodnou-li se smluvní strany na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 3 dnů po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím může prodávající odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoli vhodným způsobem.
 • Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.
 • Prodávající zaručuje dodání zboží v požadovaném termínu pouze v případě, že potvrzenou objednávku – kupní smlouvu obdrží minimálně 4 pracovní dny před tímto termínem.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené smlouvy - stávka, výluka, válka, požár apod.. O těchto událostech je prodávající povinen bezprostředně informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.
 • Kvalita dodávaného zboží splňuje požadavky příslušných platných norem a nařízení.

 

II. Reklamační podmínky:
 • Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a nepoškození v důsledku přepravy.
 • V případě zjištění poškození nebo nesouladu v množství je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu. V případné zjištění kvalitativních vad je kupující povinen zjištěné vady písemně nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění reklamovat.
 • K vystavení reklamačního protokolu lze využít předepsaný reklamační formulář.
 • K reklamaci kupující připojí fotodokumentaci reklamované vady, případně odešle vzorek vadného nebo poškozeného výrobku.

 

III. Cenové a platební podmínky
 • Kupní cenou se rozumí cena bez DPH, EXW Pilníkov. Cena je stanovena dohodou.
 • Kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 14 dnů od data odeslání faktury. První obchod je realizován vždy až po úhradě zboží předem.
 • Termínem úhrady se rozumí okamžik připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Tímto momentem je faktura považována za uhrazenou.
 • V případě, že dodávky realizované v minulém období nejsou úplně a včas uhrazeny, může prodávající odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu nebo od kupní smlouvy odstoupit, a to i v případě že o prodeji zboží již byla uzavřena kupní smlouva.
 • V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Jakékoliv prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

 

IV. Spotřebitelské vztahy:
 • Ustanovení tohoto článku se vtahuje pouze na vztahy, kdy kupujícím je spotřebitel.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00  Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
 • V případě, že je spotřebitelská smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, pak ve smyslu § 1829 občanského zákoníku je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo do 1 roku a 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné doručit osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení. Lze využít i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví právní předpis.
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli za řádné a včasné plnění svých povinností ze smlouvy. Povinnost prodávajícího je splněna včas, jestliže je splněna ve lhůtách stanovených právními předpisy, smlouvou, nebo jinak ve lhůtách přiměřených povaze dané povinnosti, obchodním zvyklostem a postupům. Prodávající odpovídá spotřebiteli za škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností ze smlouvy, v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Stejně tak odpovídá prodávající spotřebiteli za vady. Úprava odpovědnosti za vady je stanovena v ustanoveních § 2099 a násl. občanského zákoníku a § 2158 a násl. občanského zákoníku.
 
V. Ostatní a závěrečná ujednání:
 • Smluvní strany se zavazují držet v tajnosti jakékoli informace, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány mezi smluvními stranami.
 • Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto všeobecných podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 • Ustanovení těchto všeobecných podmínek platí tehdy, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 • Smluvní strany se dohodly, že k řešení sporů z této smlouvy je určen obecný soud společnosti TALPA, spol. s r.o. 

 

 

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.