Informace o zpracování osobních údajů společností TALPA, spol. s r.o.

 

TALPA, spol. s r.o. se sídlem Trutnovská 301, 542 42 Pilníkov, IČO 47473894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3237 (dále jen „TALPA, spol. s r.o.“ nebo „společnost“ je správcem Vašich osobních údajů. Provádí jejich zpracování a nese za toto zpracování plnou odpovědnost.

Společnost prohlašuje, že splňuje připravenost na ochranu osobních údajů, veškerá data chrání proti zneužití a garantuje jejich maximální bezpečí. Informace o osobních údajích zpracovává v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a dle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je informovat zákazníky společnosti a návštěvníky internetových stránek www.talpa-pilnikov.cz o tom:

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme a jak je získáváme
 • Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme
 • Jak dlouho osobní údaje uchováváme
 • Komu osobní údaje poskytujeme
 • Jak Vaše osobní údaje chráníme
 • Jaká máte práva v oblasti zpracování údajů

 

1. Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme a jak je získáváme

Pro námi stanovené účely shromažďujeme a zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa),
 • elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa, ID datové schránky, telefonní kontakty),
 • další údaje potřebné k plnění smlouvy nebo objednávek (číslo bankovního účtu, fakturační částky, platební historie atd.),
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti,
 • provozní údaje (údaje o chování uživatelů na internetových stránkách pro zajištění technické funkčnosti internetových stránek, globální statistické přehledy a nepersonalizovanou internetovou reklamu).


Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti.

 

2. Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. O těchto jiných účelech Vás vždy informujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:

 

 • pro účely uzavření a plnění smluv,
 • pro účely plnění našich právních povinností,
 • pro účely našich oprávněných zájmů,
 • pro marketingové účely.

 

3. Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pro účely přímého marketingu nejdéle 5 let.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů údaje vymažeme.

 

4. Komu osobní údaje poskytujeme

Příjemci Vašich osobních údajů jsou fyzické osoby a právní subjekty (dále jen „Zpracovatelé“), které se podílejí na:

 • dodání zboží či služeb,
 • realizaci plateb,
 • zajištění marketingových služeb.

Rozsah poskytovaných osobních údajů je vždy jen v nezbytně nutné míře potřebné pro plnění závazků, které vyplývají ze smlouvy nebo jsou nezbytné pro zajištění funkcionality internetových stránek a pro zajištění uživatelského komfortu.

 

5. Jak vaše údaje chráníme

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované v informačních systémech společnosti. Zpracování provádějí zaměstnanci společnosti, kteří k osobním údajům mají přístup v rámci plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Společnost zabezpečuje veškeré osobní údaje standardními technologiemi a postupy proti odcizení nebo zneužití. Opatření pravidelně aktualizuje a kontroluje, zda odpovídají aktuálním nárokům na adekvátní ochranu.

 

6. Jaká máte práva v oblasti zpracovávání údajů

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracovávané údaje jsou nesprávné nebo nepřesné.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro  účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě      vznesení námitky, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

V případě, že se domníváte, že společnost TALPA, spol. s r.o. zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně, či jinak porušuje práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či má právo požádat o soudní ochranu.

 
RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. K ochraně Vašich dat uvádíme některá doporučení, která Vám pomohou Vaše data ochránit:

 • Vždy, kdy nám poskytujete Vaše údaje, zamyslete se nad tím, zda je nutné všechny údaje poskytnout. To se týká zejména údajů o Vašem osobním životě a údajů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete.
 • Totéž platí i v případě, poskytujete-li nám osobní údaje o třetích osobách (rodinných příslušníků, zaměstnanců, …)
 • Nebojte se zeptat, zda všechny požadované údaje jsou potřebné a zda nelze dosáhnout cíle i bez poskytnutí těchto údajů.
 • Pokud se předávání osobních údajů týká osob mladších 18 let, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti, zejména, zda k poskytnutí takovýchto    údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců. Pokud jste osobou mladší 18 let a máte pochybnost o tom, zda jste schopni se  správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem.
 • Pokud se budete přihlašovat prostřednictvím hesla, vždy použijte unikátní silné heslo, které nebudete používat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo    nikomu nesdělujte ani nezpřístupňujte. Sdělení Vašeho hesla po Vás nebudeme nikdy vyžadovat. Případné e-mailové výzvy podepsané jménem TALPA ke sdělení hesla jsou pravděpodobně podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti nebo došlo k neoprávněnému úniku dat, sdělte nám to prosím co nejdříve, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu talpa@talpa-pilnikov.cz nebo poštou na adresu sídle naší společnosti.

 

 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pro připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

Korespondenční adresa:

TALPA, spol. s r.o. Trutnovská 301, 542 42 Pilníkov

E-mailová adresa:

talpa@talpa-pilnikov.cz

Telefonický kontakt: +420 499 898 011

ID datové schránky: w6g53zg

 

 

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.