Politika kvality

 

Vedení společnosti TALPA, spol. s r.o. vyhlašuje, v souladu se strategickými záměry společnosti, následující

Politiku kvality

Hlavním cílem Politiky kvality je maximální uspokojení požadavků a očekávání zákazníků, zvažování rizik a příležitostí, neustálé zlepšování efektivnosti procesů a systému managementu kvality a dosahování dlouhodobé prosperity.

 

Pro dosažení cílů si společnost stanovuje tyto základní principy:

 

Prosperita a proces řízení

 • Neustále zdokonalovat systém finančního řízení výroby.
 • Průběžně analyzovat a zdokonalovat proces výroby s cílem zajistit trvalý růst produktivity práce.
 • Zdokonalovat personální činnost a uplatňovat motivační nástroje s cílem zajistit stabilní a kvalitní lidský kapitál.
 • Neustále sledovat nové výrobní technologie s cílem zajistit srovnatelnou nebo vyšší technickou úroveň výroby v porovnání s konkurencí.
 • Plánovat a realizovat investice a opatření s cílem vytvoření dostatečných budoucích výrobních kapacit.

 

Zaměření na zákazníka

 • Důsledně analyzovat aktuální a budoucí potřeby a požadavky zákazníků.
 • Přinášet zákazníkům vyšší hodnotu produktů a vyšší kvalitu a úroveň služeb než konkurence.
 • Pravidelně měřit a vyhodnocovat spokojenost zákazníků, realizovat nezbytná opatření pro splnění jejich požadavků a zvýšení jejich spokojenosti.
 • Komunikovat transparentně a otevřeně, dodržovat smluvní ujednání a právní a etické normy.

 

Výroba a kvalita

 • Provádět důsledné kontroly dodržování výrobních postupů s cílem dosažení nulového výskytu chyb ve výrobním procesu.
 • Provádět důsledné výstupní kontroly s cílem zabránění expedice vadných výrobků.
 • Analyzovat příčiny výroby vadných výrobků s cílem zajistit trvalé odstranění příčin.
 • Realizovat výrobní procesy v souladu s platnými legislativními podmínkami a požadavky technických předpisů a norem.

 

Vztah k zaměstnancům

 • Pravidelně seznamovat zaměstnance s jejich odpovědností a postavením v systému managementu kvality.
 • Provádět pravidelná školení zaměstnanců ve vztahu k dodržování výrobních postupů, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.
 • Dostatečně motivovat zaměstnance, protože spokojení a kladně motivovaní zaměstnanci jsou hlavními nositeli výkonnosti společnosti a jsou důležitým předpokladem pro fungující systém. „Na schopných zaměstnancích se nevyplatí šetřit a na neschopných je škoda plýtvat.“
 • Systematicky rozvíjet úrovně kompetencí zaměstnanců s cílem vychovat si odborně způsobilé a zkušené zaměstnance pro nižší stupně řízení (mistři výroby).
 • Využívat podnětů zaměstnanců k rozvoji a zlepšování systému managementu kvailty.

 

Dodavatelské vztahy

 • Přesně specifikovat naše požadavky a potřeby pro výrobu a zajistit spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Pravidelně monitorovat a hodnotit způsobilost dodavatelů plnit naše požadavky.
 • Neustále hledat nové dodavatele. Cílem není nejnižší cena, ale oboustranně výhodná spolupráce a vyjednání co nejlepších obchodních podmínek.  
 • Komunikovat transparentně a otevřeně, plnit včas své finanční závazky, dodržovat smluvní ujednání a právní a etické normy.

 

  

 

K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti TALPA, spol. s r.o. zavazuje: 

 • Neustále udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO.
 • Zvažovat všechna možná rizika a příležitosti pro splnění současných i budoucích požadavků zákazníka a zvýšení jeho spokojenosti.
 • Pravidelně vyhodnocovat efektivnost procesů a funkčnost zavedeného systému managementu kvality.
 • Zajistit dostatek potřebných finančních zdrojů pro zajištění funkčnosti systému managementu kvality a jeho dalšího rozvoje.
 • Seznámit všechny zaměstnance s Politikou kvality a pravidelně je informovat o problematice systému managementu kvality.
 • Systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetence zaměstnanců při řízení systému managementu kvality.
 • Zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců tak, aby přispívalo k jejich maximální výkonnosti, kvalitě a bezpečnosti práce.
 • Neustále zlepšovat péči o životní prostředí, pravidelně sledovat a vyhodnocovat vliv našich činností na životní prostředí.
 • Šetrně hospodařit s přírodními zdroji a hledat možnosti v oblasti úspor energetických zdrojů.

 

 

V Pilníkově dne  2. 5. 2018                                                               Ing. Vlastimil Tauchman, majitel a jednatel společnosti

                                                                                                    

 

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.